VVD en CDA, wijs despotisch Marrakesh-pact af

19 november 2018Leestijd: 4 minuten
Rutte (links) en Buma in de Tweede Kamer. Foto: ANP.

Het VN-migratiepact van Marrakesh is opgesteld volgens de ideologie van diversiteit en inclusiviteit, schrijft Afshin Ellian. Het maakt restrictief migratiebeleid onmogelijk, en dus moeten VVD en CDA voorkomen dat Nederland tekent.

U betaalt voor de Nederlandse Publieke Omroep. En veel ook. Maar u hoorde deze week niets over het verdrag van Marrakesh. Het is niet een naam van een hasjsoort. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is een internationaal verdrag dat op 10 december zou moeten worden bekrachtigd. Kortheidshalve wordt het pact het verdrag van Marrakesh genoemd.

Afshin Ellian

Prof.mr.dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.

Syp Wynia van Elsevier Weekblad, een van de beste journalisten van Nederland, schreef vorige week een lange en goed uitgezochte analyse over het verdrag van Marrakesh. Toch hebt u Wynia niet gehoord in Buitenhof, Nieuwsuur of alle andere programma’s van de NPO, die met uw belastinggeld wordt gefinancierd.

Ik begrijp waarom u daarover geen kritische geluiden hoort of mag horen. Omdat het onwenselijk is wanneer u andere opvattingen te horen krijgt dan die van de gevestigde orde. De inclusieve samenleving moet niet in gevaar komen. Niemand is tegen insluiting (tegenover gestelde van uitsluiting) van alle burgers.

Ideologie van inclusiviteit en diversiteit begint despotisch te worden

Maar de ideologie van inclusiviteit en diversiteit dreigt op een despotische manier van machtsuitoefening te gaan lijken. Het is despotisch, omdat de mening en stemmen van burgers, althans een meerderheid daarvan, niet meetellen. Bovendien worden de burgers niet op een juiste en waarachtige wijze geïnformeerd.

Syp Wynia legde in Elsevier Weekblad perfect en nauwgezet uit door welke geesten het verdrag van Marrakesh is bedacht: wijlen Peter Sutherland (1946-2018) en Kofi Annan (1938-2018). Mannen die met hun ideeën een wereld zonder grenzen nastreefden. Zijzelf leefden in een wereld zonder grenzen.

Annan was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en Sutherland vervulde allerlei internationale functies, zoals bij de Europese Unie en Goldman Sachs.

Bedenkers pact beslisten over lot gewone mensen zonder hen te horen

Ze dachten dat ze over het lot van gewone mensen, landen en volkeren kunnen beslissen. Terwijl zij zelf niet door diezelfde mensen hoeven te worden gehoord of ter verantwoording geroepen. Ook hadden ze geen behoefte om in gesprek te treden met de mensen over wier lot ze beslissen. Precies om die redenen noem ik deze manier van denken en handelen despotisch.

Natuurlijk vragen we ons af om welke mensen het gaat, ofwel wier leven fundamenteel zal veranderen door de open grenzen van inclusiviteit en diversiteit. Het leven van de westerse mensen! In de landen waar de meeste migranten vandaan komen, zal dit verdrag (of andere verdragen) geen effect hebben op hun samenleving.

Er is geen (sharia)rechter in Iran, die de internationale verdragen boven de wil van Allah laat prevaleren: geen diversiteit en geen inclusiviteit. Ook de meeste Afrikaanse landen zijn niet bereid om de kosmopolitische denkwijze in het weefsel van hun samenleving toe te laten. Deze verdragen zullen alleen maar in de westerse landen effect hebben.

Handtekening onder internationale overeenkomsten niet betekenisloos

Sommige politici beweren dat het bij het verdrag van Marrakesh alleen maar om intenties gaat en dat het niet bindend is. Dat is simpelweg niet waar. Volgens artikel 90 van Grondwet moet de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevorderen. Alleen al deze bepaling kan de rechter ruimte bieden om bij de interpretatie van een bepaling omtrent de immigratie, een internationaal verdrag als uitgangspunt te nemen voor het interpreteren van een Nederlandse bepaling uit het vreemdelingrecht.

Dus de handtekeningen die de Nederlandse overheid zet onder de internationale verdragen, akkoorden of intenties zijn niet betekenisloos in het nationaal recht. Continu wordt beroep gedaan op internationaal recht bij het interpreteren van kinderrechten, migratierecht, arbeidsrecht enzovoorts.

Lees de column terug van Syp Wynia die het politieke debat over het migratiepact ontketende: West-Europa pleegt weer een beetje zelfmoord, nu in Marrakesh

De Belgische staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken noemt en analyseert in zijn boek Continent zonder grenzen talloze voorbeelden van rechterlijke uitspraken die op basis van Europese en internationale verdragen het voeren van een restrictief migratiebeleid onmogelijk maken.

Kabinet: wijs pact af

En dan in Nederland: wat staat de Nederlandse regering, en vooral VVD en CDA, te doen? Dat is de politieke vraag die ze na het artikel van Syp Wynia in Elsevier Weekblad niet langer kunnen negeren. Ze moeten kleur bekennen. Gaan VVD en CDA hun kiezers in de steek laten en in strijd met hun beloften en politieke propaganda het verdrag van Marrakesh goedkeuren?

VVD en CDA hoeven niet lang na te denken: ze moeten het migratiepact van Marrakesh afwijzen. Het verdrag is niet goed voor Nederland.

Het migratiepact van Marrakesh is goed voor Iran, goed voor Pakistan, goed voor Nigeria, maar niet goed voor Nederland.