Dit wil VVD met asielbeleid volgens het verkiezingsprogramma

01 september 2023Leestijd: 4 minuten
VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels en lijsttrekker Dilan Yesilgoz-Zegerius bij presentatie verkiezingsprogramma. Foto: ANP ROBIN UTRECHT

In aanloop naar de verkiezingen brengt EW de plannen van diverse politieke partijen uit de verkiezingsprogramma’s in kaart. Vrijdagochtend 1 september presenteerde de VVD haar concept-verkiezingsprogramma. De partij roept migratie- en asielbeleid uit tot hoofdthema. De belangrijkste voorstellen op een rij.

Wat wil de VVD om migratie van asielzoekers te verlagen?

 • De VVD wil minder mensensmokkel en meer grip op migratie. Daarom wil ze meer migratie-akkoorden met derde landen, zoals onlangs met Tunesië.
 • De Europese buitengrenzen strenger bewaken. Hoe, dat wordt niet concreet.
 • Registratie en identificatie van asielzoekers gebeurt idealiter aan de buitengrens.
 • Wie illegaal naar de Europese Unie reist, heeft op termijn geen recht meer op een asielaanvraag.
 • De VVD wil in de toekomst – op korte termijn kan dit niet – vluchtelingen uitnodigen. Bijvoorbeeld uit landen en regio’s met veel vluchtelingen. Voor de betreffende nationaliteiten vervalt het recht om asiel aan te vragen.
 • Meer mogelijkheden om mensen naar derde landen te sturen.
 • Het VN-Vluchtelingenverdrag aanpassen, met opvang in de regio als uitgangspunt. Ook het Dublinverdrag moet worden aangepast, en meer toegespitst op de Nederlandse wensen.

Wat wil de VVD als het Europa niet lukt de migratie in te dammen?

 • Strengere binnenlandse grenscontroles en een ‘mini-Schengenzone’ die goed samenwerkt om grip te krijgen. Hoe dat effectief gaat, zonder internationaal verkeer te hinderen, wordt pas overdacht als het aan de orde is.
 • Nederland moet, à la Denemarken, uitzonderingen bedingen op EU-beleid.

Asielbeleid VVD: wat wil de de partij voor asielzoekers die al in Nederland zijn?

 • Een tweestatusstelsel. Oorlogsvluchtelingen hebben minder recht op woonruimte, nareizen van gezinsleden en uitkeringen dan politieke vluchtelingen.
 • Tijdelijke asielvergunningen: voor vluchtelingen drie jaar. Voor andere groepen tot minimaal een jaar. Daarna wordt de vergunning getoetst.
 • Asielzoekers met weinig kans om te blijven, krijgen versoberde en ‘meer gesloten’ opvang. Zo zou er meer capaciteit ontstaan voor ‘mensen die ons nodig hebben’. In de faciliteiten voor ‘kansarmen’ worden asielaanvragen sneller afgehandeld. Hoe, wordt niet toegelicht. Snellere procedures staan al ruim een decennium bovenaan het wensenlijstje van veel partijen.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt toegang tot data van mobiele telefoons, om beter te beoordelen of een asielverhaal klopt.
 • Geen spreidingswet. Wel afspraken over een ‘evenwichtige verdeling’. Hoe de VVD die wil realiseren, wordt niet duidelijk.
 • Minder inwilligingen van asielverzoeken. Het Nederlandse inwilligingspercentage ligt nu nog hoger dan het Europese gemiddelde.
 • Het stapelen van asielprocedures bij de rechter tegengaan, door de rechtsbijstand voor ‘kansarme’ zaken tot een minimum te beperken.

Wat wil de VVD doen om terugkeer van asielzoekers te stimuleren?

 • Bij tegenwerking wordt overgegaan op ‘bewaring op speciale locaties’.
 • Kinderen krijgen onderwijs ‘op gezinslocaties’ in de taal van het thuisland.
 • Terugkeerbesluiten voor uitgeprocedeerde asielzoekers gelden in de hele EU.
 • Financiering van opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt afgeschaft. Zij moeten op straat slapen of terugkeren.
 • Illegaal verblijf wordt strafbaar.
 • Liegen over het asielverhaal dat iemand vertelt, moet sneller leiden tot afwijzing van een asielaanvraag. Hoe, dat maakt de VVD niet concreet.

Asielbeleid VVD: Wat wil de partij met asielzoekers tijdens hun verblijf in Nederland?

 • Overlast gevende asielzoekers worden sneller overgeplaatst naar een speciale locatie voor toezicht en handhaving, met vrijheidsbeperkende maatregelen. Informatie over hen wordt gedeeld met andere Europese landen.
 • Geweld tegen lhbtiq+-personen in opvanglocaties wordt harder bestreden. Of dit ook voor andere minderheden geldt, maakt de VVD niet duidelijk.
 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de IND krijgen ‘een andere vorm van financiering’, die gericht is op meer capaciteit voor deze organisaties.

Wat wil de VVD met arbeidsmigratie?

 • Wat betreft arbeidsmigranten van buiten de EU, kijkt Nederland waaraan het behoefte heeft en stemt daarop de migratie af. Het is onduidelijk aan welke criteria en instrumenten de VVD denkt.
 • Voordat arbeidsmigranten mogen komen, moet een bedrijf aantonen dat het de arbeids- en leefomstandigheden op orde heeft. Er komt een uitzendverbod voor sectoren die hierin niet slagen.
 • Dak- en thuisloze migranten beter helpen bij hun terugkeer naar het land van herkomst.
 • Malafide uitzendbureaus verbieden na herhaaldelijke bestraffing.

Wat wil de VVD met studiemigratie?

 • De VVD lijkt het aan onderwijsinstellingen zelf te willen laten of zij minder internationale studenten toestaan. Instellingen mogen een numerus fixus aan internationale studenten opleggen.
 • Een ‘internationale talentstrategie’ kijkt waar sectoren gebrek hebben aan internationale studenten. Enkel in deze sectoren worden studenten geworven.
 • Een ‘inspanningsverplichting’ voor internationale studenten om Nederlands te leren.
 • Bachelor-onderwijs is Nederlandstalig, tenzij ‘Engelstalig onderwijs nodig is voor de arbeidsmarkt’. De VVD lijkt minder streng dan de huidige wetgeving, die stelt dat het uitgangspunt altijd Nederlandstalig onderwijs moet zijn.
 • Internationale studenten kunnen pas na tien jaar worden genaturaliseerd.
 • ‘Tekortsectoren’ moeten plannen maken om statushouders op te leiden, om zo de tekorten op de arbeidsmarkt te vullen. ‘Onnodige drempels’ bij het erkennen van diploma’s moeten weg. Hoe, dat maakt de VVD niet duidelijk.