Ingezonden opinie: De instroom van asielzoekers moet worden beperkt

09 september 2022Leestijd: 3 minuten
Tweede Kamer debatteert over asielcrisis. Foto: Sem van der Wal/ANP

Caroline Peeck roept namens de Haagse VVD het kabinet op om prioriteit te geven aan het uitvoeren van een gedegen asiel- en immigratiebeleid. Gemeenten mogen niet de dupe  zijn van een falend overheidssysteem, schrijft Peeck in een ingezonden opinie.

Na de wereldwijde coronacrisis heeft Nederland te maken met een opeenstapeling van andere crises: een wooncrisis, een energiecrisis, een klimaatcrisis, een stikstofcrisis én een crisis in onze vluchtelingenopvang. Het kabinet doet er alles aan om passende antwoorden te bieden op deze gigantische uitdagingen. De afgelopen weken is het duidelijk geworden dat gedwongen opvang vanuit de centrale overheid te ver gaat. Lokale VVD-afdelingen hebben dit in een brief op 20 augustus aan de Tweede Kamerfractie van de VVD kenbaar gemaakt, waarna de druk werd opgevoerd om met structurele oplossingen te komen.

Caroline Peeck (1968), woordvoerder asielbeleid en integratie van VVD Den Haag.

Ingezonden opinieartikelen worden geselecteerd door de redactie, maar vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van EW.

Voor de korte termijn wil het kabinet 730 miljoen euro uittrekken om de asielcrisis te bestrijden. Er moeten 20.000 opvangplekken worden gerealiseerd, onder meer door flexwoningen, en gaat het percentage van reguliere sociale huurwoningen dat naar statushouders moet gaan tijdelijk omhoog (van 5 naar 12 procent). Daarnaast wordt er iets aan de instroom gedaan door gezinshereniging tijdelijk te beperken zolang er nog geen woning is gevonden. Dit zijn noodzakelijke oplossingen, maar voor de lange termijn ontoereikend.

Realiteit in de steden is weerbarstiger dan gehoopt

In de media is er, terecht, veel aandacht voor de kleinere dorpen met een paar duizend inwoners die te maken krijgen met de opvang van honderden vluchtelingen. Steevast wordt er als reactie gegeven dat grote gemeenten en steden hen moeten opvangen, omdat zij de ruimte en de middelen zouden hebben om hun een plek te bieden. We kunnen daar kort over zijn: ook grote gemeenten en steden lopen gevaarlijk dicht tegen de grenzen aan van wat ze aankunnen.

VN-VluchtelingenverdragLees het ingezonden opiniestuk van JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans & migratiedeskundige Jan van de Beek: Nederland moet achterhaald VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen

Voor vluchtelingen en statushouders lijken grote steden aantrekkelijker te zijn dan kleinere gemeenschappen: er zou meer werk, meer woningen, anonimiteit en een sociaal netwerk van ‘landgenoten’ zijn die hier al leven. Als gevolg trekken uiteindelijk vanuit kleinere gemeenten veelal deze groepen naar de grote steden. Daar wordt ook voor hen duidelijk dat de realiteit weerbarstiger is dan ze hadden gehoopt. Dit komt doordat grote steden al voor veel verschillende doelgroepen huisvesting willen en moeten regelen met goede voorzieningen.

In een stad als Den Haag zie je al dat het knelt, zeker te midden van al deze crises. Van haar eigen 554.000 inwoners, van wie vooral jonge Hagenaars geen huis kunnen vinden in hun eigen stad, worden we gedwongen 575 asielzoekers en vluchtelingen én 873 statushouders per jaar op te vangen. Daarnaast maken we ons sterk voor het huisvesten van arbeidsmigranten, zorgdoelgroepen, ouderen en woonwagenbewoners, maar ook de 2.859 geregistreerde Oekraïners, 235 mensen uit beroepsgroepen van wie we het belangrijk vinden dat ze werken en wonen in onze stad, 1.300 studenten én de 3.365 dak- en thuislozen. Al deze groepen (meer dan 10.000 personen) geven grote druk in de stad op onze openbare, bijzondere en maatschappelijke voorzieningen.

De leefbaarheid van en in onze stad staat op het spel

Voorop staat: de Haagse VVD wil net als alle andere partijen haar sociale en morele verantwoordelijkheid nemen. Met alle crises waarmee we nu worden geconfronteerd, wordt het pijnlijk duidelijk dat we keuzes moeten maken én dat er draagvlak moet zijn voor het beleid. Als bestuurlijke partij zijn we verantwoordelijk voor de leefbaarheid van en in onze stad. Het beschermen en versterken van de kwaliteit van leven voor onze inwoners staan boven alles, zeker nu deze belangrijke opgaven moeilijker worden door de groei van de stad. Als de instroom niet wordt beperkt, is deze taak op termijn ondoenlijk.

Met het ondertekenen van de brandbrief roepen we als Haagse VVD het kabinet op prioriteit te geven aan het uitvoeren van een gedegen asiel- en immigratiebeleid en de gemeenten niet de dupe te laten zijn van een falend overheidssysteem. Als er geen serieuze structurele maatregelen komen om de instroom van asielzoekers te beperken, worden steden geconfronteerd met onmogelijke keuzes.