Wat verandert er aan mijn pensioen?

14 juni 2023Leestijd: 3 minuten
FOTO: LAURENS VAN PUTTEN/HH/ANP

De wijzigingen die de Wet toekomst pensioenen met zich brengt zijn talrijk. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie en verwijzingen naar eerder verschenen artikelen.

Berekening in ‘Hogere pensioenen, met risico’s’

Bij de berekening in het artikel ‘Hogere pensioenen, meer risico’s (17 juni, pagina 64) staat een foutje. Het kader ‘Toekomstig pensioen in huidig stelsel’ is helaas twee keer afgedrukt. Dat is een keer te veel en werkt mogelijk verwarring in de hand.

In de online-versie staat die fout niet. De berekeningen zijn gemaakt door pensioendeskundigen Gerard van der Toolen en Léon Zijlmans. Zij geven de volgende toelichting op de berekening:

‘Uitgegaan is van fiscaal maximale pensioenregelingen. In het huidige stelsel een middelloonregeling met 1,875 procent jaarlijkse opbouw. In het nieuwe stelsel een vlakke premie van 30 procent.

 

Voor het ‘arme pensioenfonds’ is aangenomen dat de dekkingsgraad constant rond de 105 procent beweegt en er dus geen indexaties worden toegekend in het huidige stelsel. Bij overgang naar het nieuwe stelsel wordt het opgebouwde pensioen één-op-één ingevaren; de 5 procent overwaarde wordt gebruikt voor het vullen van het minimaal vereist eigen vermogen en de solidariteitsreserve.

 

Bij het ‘rijke pensioenfonds’ is een dekkingsgraad verondersteld van constant 125 procent. Die is voldoende  voor een jaarlijkse indexatie van de pensioenen met 2 procent in het huidige stelsel. Bij overgang naar het nieuwe stelsel wordt 20 procent van de overwaarde van het fonds direct gebruikt voor een eenmalige verhoging van 20 procent van de pensioenen bij invaren; het restant (5 procent) wordt gebruikt voor het eenmalig vullen van het minimaal vereist eigen vermogen en de solidariteitsreserve.

 

Beide fondsen hanteren wel een gelijke risicohouding (wordt mede bepaald door de deelnemers en is daarmee onafhankelijk van de rijkdom van het fonds) en dus eenzelfde beleggingsbeleid.’

Inspraak over eigen pensioen?

De sociale partners beslissen over de vraag of bestaande pensioenen worden ingevaren in het nieuwe stelsel. En ze bepalen of het fonds verder gaat met de solidaire of flexibele premieregeling. Daarover leest u hier meer.

Hoe vaar je 1.500 miljard euro pensioenvermogen in?

Een pensioenaanspraken omrekenen naar een persoonlijk pensioenvermogen is lastige materie. In dit artikel staat uitgelegd hoe dat werkt.

En hoe zit dat met de juridische risico’s?

Advocaat en bijzonder hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten vreest dat invaren in strijd is met het eigendomsrecht. Hij legt hier uit waarom dat mogelijk zo is.

Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid

De vakbonden bedongen bij het Pensioenakkoord dat zelfstandigen (de zzp’ers) verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten. De definitieve wettelijke regeling is nog in de maak. Maar wat heeft die verzekering met pensioen te maken? Die vraag legde EW voor aan arbeidsdeskundige Roos Wouters, oprichter van Werkvereniging. Haar antwoord leest u hier.

Hoe zit het met de uitvoerbaarheid?

Een woordvoerder van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals, geeft in een reactie aan dat de beschikbare capaciteit in de pensioenmarkt inderdaad schaars is. Bij een deadline van 1 januari 2028 zullen de meeste pensioenfondsen op 1 januari 2026 of 1 januari 2027 willen invaren. Een belangrijke reden is dat 1 januari 2025 niet haalbaar lijkt te zijn en pensioenfondsen over het algemeen niet op de uiterste deadline willen mikken. Dit betekent dat veel pensioenfondsen op hetzelfde moment “door het poortje” willen. De implementatie hiervan zal met name aan de administratieve/IT-kant tot uitdagingen leiden. De minister van Sociale Zaken heeft echter toegezegd te blijven monitoren of 1 januari 2028 haalbaar is of dat uitstel van de uiterste deadline noodzakelijk is.

Pensioenuitvoerder AZL voert voor pensioenfondsen de pensioenregelingen uit. ‘De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een grote, maar haalbare klus. Bij AZL bereiden we ons samen met onze klanten al geruime tijd gedegen voor op deze transitie,’ aldus een woordvoerder van AZL.

Gemiste kans

‘Op Twitter heb ik de pensioensector wat provocerend, maar niet ten onrechte, het grootste monopolie van de Nederlandse economie genoemd. Je bent als werknemer gedwongen om deel te nemen aan een bepaald pensioenfonds en je hebt heel weinig te zeggen. Het wordt bestierd door werkgevers en werknemers. Er is geen concurrentie. Er is geen keuze in fondsen, en ook niet in de hoogte van je pensioen en de zekerheid daarover.’

Hoogleraar economie Lex Hoogduin legt uit wat de gemiste kansen van de pensioenhervorming zijn.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vindt u op de website Ons nieuwe pensioen, een initiatief van overheid, pensioenfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties.