Algemene voorwaarden EW App

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EW DIGITAAL-APP

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Gebruiksvoorwaarden
1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld door New Skool Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Spaklerweg 53 te (1114 AE) Amsterdam. New Skool Media B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60745967, BTW nummer: NL 823920434B01.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de EW Digitaal-app applicatie door NSM is ontwikkeld en in samenwerking met haar Partners wordt geëxploiteerd. Gebruiker van de App kan deze Voorwaarden downloaden via de website www.elsevierweekblad.nl/appvoorwaarden zodat deze opgeslagen dan wel geprint kunnen worden. Gebruiker kan ook een exemplaar bij NSM schriftelijk opvragen op bovengenoemd adres.
3. Door gebruik te maken van de App, gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden, met het Privacy statement en cookiestatement evenals met alle eventuele aanvullende voorwaarden/aanpassingen om de goede werking van de App te waarborgen.
4. Als de App gebruik maakt van diensten van een Externe aanbieder, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy en cookiestatement van de betreffende Externe aanbieder van toepassing. NSM is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy en cookiebeleid van derden.

Artikel 2 Definities
1. App: de mobiele applicatie genaamd EW Digitaal-app die NSM beschikbaar stelt aan Gebruikers voor gebruik op mobiele apparatuur met daarop een besturingssysteem van Apple of Google en eventuele updates de van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van mobiele applicatie mogelijk maakt.
2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die van de App gebruik maakt.
3. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst welke door registratie wordt aangegaan, onder akkoordverklaring met deze Voorwaarden.
4. Externe aanbieder: iedere rechtspersoon, waaronder een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.), niet zijnde NSM dan wel haar Partners, die op verzoek van Gebruiker gegevens verwerkt, bijvoorbeeld om deze gegevens te delen met derden.
5. NSM: New Skool Media B.V. gevestigd te (1114 AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 53.
6. Partners: de partners van NSM die in samenwerking met haar de EW Digitaal-App hebben ontwikkeld, te weten: 4Net.
7. Randapparatuur: de apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee u
gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.
8. Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
9. Voorwaarden: onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden [NAAM] App.

Artikel 3 Gebruiksrecht App
1. Om gebruik te kunnen maken van de App, dient Gebruiker de App te downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitale platform. De App kan alleen gedownload en gebruikt worden in overeenstemming met deze Voorwaarden en de voorwaarden van de aanbieder van de App. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van de aanbieder van de Randapparatuur van Gebruiker van toepassing wanneer Gebruiker de App gebruikt.
2. NSM verleent aan Gebruiker vanaf het moment van registratie gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst een niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM vereist. De App kan per account op maximaal één (1) device tegelijk gebruikt worden.
3. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker garandeert dat hij/zij de App uitsluitend zal gebruiken met inachtneming van deze Voorwaarden. Het is Gebruiker niet toegestaan de App te gebruiken op een wijze die nadelig kan zijn voor NSM en/of voor andere producten of diensten van NSM. Ook mag de App niet te gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden dan wel gebruikt worden voor handelingen via de App die overlast veroorzaken voor NSM en/of derden, waaronder het verspreiden van bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, discriminerende of andere vergelijkbare Inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd.
4. Het is Gebruiker niet toegestaan de App aan een derde ter beschikking te stellen (waaronder het ter beschikking stellen van inloggegevens), te verkopen, te verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen
5. NSM heeft te allen tijde het recht om de aangeboden functionaliteit van de App aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Daarnaast heeft NSM het recht om gegevens te verwijderen, het verdere gebruik van de App te ontzeggen en de licentie te beëindigen, beperkingen te stellen aan het gebruik van de App, en/of toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren.
6. NSM spant zich naar beste vermogen in om de App ten behoeve van Gebruiker functioneel te houden maar zij garandeert niet dat de App in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en altijd foutloos werkt.

Artikel 4 Aanmelding en registratie
1. Om de App te kunnen gebruiken, dient deze te worden gedownload. Vervolgens dient Gebruiker zicht te registreren als Gebruiker van de App door de daartoe bestemde instructies op te volgen. De gegevens die daarbij worden gevraagd, zoals naam en e-mailadres, zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de App.
2. Als Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Door het gebruik van de App, garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5 Tarieven
1. NSM brengt voor het downloaden van de App geen kosten in rekening. Gebruikers die een abonnement hebben op EW, kunnen de app gratis gebruiken. Voor niet-abonnees is het mogelijk om aankopen vanuit de App te doen, zodat men toegang krijgt tot de artikelen of volledige edities van het weekblad.
2. Gebruiker draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de App.

Artikel 6 Apparatuur en verbindingen
1. De App functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke Randapparatuur en (internet)
verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van de App dient Gebruiker er zelf voor zorg te
dragen dat hij of zij over de benodigde Randapparatuur en verbindingen beschikt.
2. Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dient Gebruiker er voor te
zorgen dat de Randapparatuur en verbindingen voldoende beveiligd zijn, bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen.
3. Gebruiker staat er jegens NSM voor in dat de gebruikte Randapparatuur en verbindingen geen schade
veroorzaken aan NSM en/of Partners dan wel derden c.q. dat daarmee geen rechten van NSM, de Partners en/of derden worden geschaad.
4. NSM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van zijn/haar Randapparatuur of
verbindingen daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering,
vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de
functionaliteiten van de App dan wel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de App
en hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Privacy en cookies
1. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt NSM zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. De manier waarop NSM omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is beschreven in het Privacy statement en cookiestatement.
2. Indien Gebruiker zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan een Externe aanbieder en tevens een App installeert die gebruik maakt van deze persoonsgegevens, geeft Gebruiker door installatie van de App toestemming aan de Externe aanbieder om deze gegevens voor de hierna genoemde doeleinden beschikbaar te stellen aan NSM, een en ander met inachtneming van de overige privacy bepalingen die vermeld staan op de website(s) van de Externe aanbieder en NSM.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
1. De App en de Inhoud, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij NSM of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSM is het niet toegestaan enig onderdeel/Inhoud van de App te kopiëren of in (on)bewerkte vorm te openbaren, exploiteren of op enige andere wijze te gebruiken.
2. Als naar het oordeel van NSM aannemelijk is dat de App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is NSM gerechtigd, naar eigen keuze, hetzij naar het oordeel van NSM gelijkwaardige content ter beschikking te stellen of om de levering van de App per direct te staken. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en/of verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. NSM geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van de App dan wel de Inhoud daarvan.
2. NSM garandeert niet dat de App te allen tijde en zonder storing zal functioneren. NSM behoudt zich het recht voor de App geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
3. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de App kan NSM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de Inhoud. NSM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de App/Inhoud, (on)bereikbaarheid van of fouten in de App of de ter beschikking gestelde Inhoud, programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via de App of op andere wijze.
4. NSM is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van (mobiel) internet en/of de werking van
de gebruikte Randapparatuur door Gebruiker.
5. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van NSM gelden eveneens voor alle door NSM ingeschakelde hulppersonen en derden.

Artikel 10 Beëindiging van het gebruik
1. Indien Gebruiker de App niet langer wenst te gebruiken, kan Gebruiker de App van zijn/haar apparatuur verwijderen door deze te de-installeren.
2. NSM is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren dan wel een Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de App, zonder opgave van redenen.
3. NSM is te allen tijde bevoegd om de Inhoud van de App en/of de tarieven in verband met de App te wijzigen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het berekenen van kosten voor het downloaden van de App).

Artikel 11 Apple
1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Apple apparatuur en/of programmatuur:
2. Apple Inc. (“Apple”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en
de Inhoud. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op deze Voorwaarden.
3. De licentie in artikel 3 van deze Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Apple geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Apple.
4. Apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van
de App.
5. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van
u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten
van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of
enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
6. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en
(ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
7. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Apple derde begunstigde is met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in deze Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Apple NSM.

Artikel 12 Google
1. In aanvulling op deze Voorwaarden gelden de voorwaarden als genoemd in dit artikel bij het gebruik van Google apparatuur en/of programmatuur.
2. Google Inc. (“Google”) is geen partij bij de Overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de App en de Inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van Google, beschikbaar via www.google.com, verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de Voorwaarden.
3. De licentie in artikel 3 van de Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de App op de door Google geautoriseerde Randapparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van Google.
4. Google is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader
van de App.
5. Google is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of
kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele
eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht,
consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
6. Door aanvaarding van deze Voorwaarden bevestigt Gebruiker dat hij/zij (i) niet woonachtig is in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een “terrorist supporting country” en (ii) niet staat vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met “prohibited or restricted parties”.
7. Onverlet het bepaalde in artikel 6:145 BW, gaat Gebruiker ermee akkoord dat Google derde begunstigde is met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Google het recht heeft de bepalingen in de Voorwaarden in eigen naam af te dwingen als ware Google NSM.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Voorwaarden, op het gebruik van de App en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Voorwaarden of het gebruik van de App dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

NSM is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 3 september 2020/© New Skool Media B.V. 2020.